Henryk Sołyga tel.: 605 405 261      Kamil Sołyga tel. 607 408 507,         email: biuro@arkama.pl               / /Polityka prywatności - RODO //

 

znaki ueHenryk Sołyga PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKAMA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Cele projektu:  Zakup infrastruktury B+R w celu stworzenia nowego działu w firmie
Planowane efekty: W oparciu o zakupiony profesjonalny sprzęt B+R przedsiębiorstwo będzie mogło prowadzić usystematyzowane prace B+R w zakresie optymalizacji produktowych urządzeń pod względem jakościowym, materiałowym złączeniowym, konstrukcyjny oraz funkcjonalności dodanych. Realizowany projekt przedsiębiorstwa przyczyni się do wzrostu zatrudnienia –planowane jest utworzenie jednego nowego miejsca pracy.
Wartość całkowita projektu:  655 836,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  426 560,00 PLN

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla kontrahentów firmy ARKAMA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Firma ARKAMA działąjąc na rzecz i w interesie swoich klientów przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych kontrahentów firmy ARKAMA:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKAMA Sołyga Henryk, Brukowa 2, 63-645 Łęka Opatowska, tel. 62 78 188 23. Z administratorem można się skontaktować telefonicznie, pisemnie - pocztą tradycyją lub poprzez adres email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy, który jest naszym kontrahentem.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w poniżej celach:
  1. Zawarcia umowy, w tym także podejmowania działań przed zawarciem umowy takich jak zbieranie ofert, jak również wykonania i monitorowania wykonania Umowy, którą zawarli Państwo z nami – przez okres poprzedzający zawarcie Umowy oraz okres wykonywania Umowy – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wynikający z tych przepisów;
  3. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres wynikający z tych przepisów;
  4. dochodzenia roszczeń́ lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez czas trwania postepowania i okres przedawnienia roszczeń́;
  5. weryfikacji wiarygodności kontrahenta, tj. realizacji niezbędnych działań́ w postaci oceny ryzyka (prawnego, finansowego, wizerunkowego i refutacyjnego) przed zawarciem Umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy lub rozszerzenia jej zakresu. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać́ Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą̨ dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań́ oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  6. analitycznych i statystycznych – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na analizie wyników prowadzonej działalności gospodarczej, opracowywaniu strategii i prognoz (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 5. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:
  1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m.in. komornikom sadowym, innym organom państwowym;
  2. operatorom pocztowym, firmom kurierskim;
  3. radcom prawnym i adwokatom świadczącym usługi obsługi prawnej na rzecz Administratora.
   Ponadto, Państwa dane osobowe mogą̨ być́ ujawnione podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:
  4. usług teleinformatycznych takich jak: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
  5. usług doradczych.
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych
  2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  3. przenoszenia danych
  4. żądania usunięcia danych, gdy:dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  5. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:  osoby te kwestionują prawidłowość danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej a także nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Administratorem.